RetenTech
Systemy zarządzania retencją w mieście

Naszą misją jest zwiększanie bezpieczeństwa powodziowego miast w dobie szybkich zmian klimatycznych. Tworzymy zaawansowane, autonomiczne systemy sterowania rozproszoną retencją oraz przepływami w złożonych układach kanalizacyjnych na obszarach silnie zurbanizowanych. Nasze systemy retencji kanałowej pozwalają na efektywniejsze wykorzystanie pojemności retencyjnej zlewni i redukcję maksymalnych wartości odpływu, szczególnie podczas nawalnych opadów deszczu.

Idea działania

RetenTech sp. z o.o. dysponuje opatentowaną technologią zdalnie sterowanych urządzeń wykonawczych, zastawek i krawędzi przelewowych, które nie wymagają przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Mogą być one łatwo montowane w istniejącej infrastrukturze kanalizacyjnej. Sercem naszych rozwiązań jest oprogramowanie umożliwiające autonomiczną pracę urządzeń wykonawczych oraz bezpieczną integrację z systemami nadzoru naszych klientów. Korzystamy ze sprawdzonych technologii z zakresu automatyki w połączeniu z bezpiecznymi narzędziami informatycznymi z zakresu rozwiązań chmurowych oraz IoT.

Jak działa system RETENTECH

Dynamiczny rozwój obszarów zurbanizowanych oraz zmiany klimatu stanowią ogromne wyzwanie dla dysponentów oraz użytkowników systemów kanalizacyjnych na całym świecie. Utrzymanie dotychczasowego tempa rozwoju aglomeracji a w szczególności zapewnienie bezpieczeństwa powodziowego miast wymagają wielkich inwestycji a zachodzące zmiany klimatyczne stanowią dodatkowe wyzwanie w tym zakresie. Idea sterowania przepływami w systemach kanalizacyjnych nie jest nowa i sięga końca lat 60 ubiegłego wieku. Od tego czasu powstało wiele opracowań poświęconych tej tematyce. Na ich podstawie powstały pierwsze takie systemy (npw Minneapolis – St. Paul (USA), Taipei (Taiwan), Laval (Kanada). Bez wątpienia postęp techniczny jaki nastąpił na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci a szczególności rozwój inteligentnych algorytmów opartych o sztuczne sieci neuronowe oraz na tzw. logice rozmytej pozwalają na tworzenie wysoce zawansowanych systemów predykcyjnych. Do efektywnego zarządzania przepływami oraz retencją niezbędne są jednak urządzenia wykonawcze z możliwością zdalnego sterowania przez inteligentny system zarządzający. To właśnie ten element stanowił dotychczas największy czynnik ograniczający wdrażanie systemów RTC w układach kanalizacyjnych. Klasyczne podejście do zagadnienia wymaga bowiem przed montażem każdego urządzenia wykonawczego pozyskania przynajmniej kliku decyzji administracyjnych, uzgodnień oraz przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. W praktyce proces projektowy dla jednego urządzenia wykonawczego - np. zastawki sterowanej zdalnie zajmuje okres od 5 do 12 miesięcy i obarczony jest wieloma ryzykami natury formalno-prawnej, które mogą znacząco przedłużyć lub nawet zablokować proces inwestycyjny. Taki stan rzeczy znacząco utrudnia projektowanie systemów RTC z dużym rozproszeniem urządzeń wykonawczych. Należy tu wspomnieć, że im większa ilość urządzeń wykonawczych w zarządzanej zlewni tym efektywniejszy proces sterowania przepływami. Dobrą analogią są systemy sterowania ruchem w miastach wykorzystujące sygnalizację świetlną. Intuicja podpowiada a rzeczywistość potwierdza, że przypadku zastosowania większej punktów ilości sygnalizacji świetlnej łatwiej uzyskuje się wzrost przepustowości komunikacyjnej oraz zmniejszenie zatorów drogowych. Podobnie jest w systemach kanalizacyjnych.

Usługi

Koncepcje

Koncepcje gospodarowania wodami opadowymi

Analizy

Analizy hydrauliczne obszarów zurbanizowanych

Modele

Modele hydrodynamiczne zlewni zurbanizowanych

Urządzenia

Synchronizacja urządzeń wykonawczych z systemem SCADA użytkownika

Projektowanie

Projektowanie systemów zarządzania zlewnią zurbanizowaną

Nadzór

Nadzór nad infrastrukturą RetenNET z pełnym serwisem urządzeń wykonawczych i gwarancją działania

O nas

RetenTech tworzą doświadczeni specjaliści z branży wod-kan i IT. Nasz zespół programistyczny, przy czynnym udziale inżynierów i projektantów z branży kanalizacyjnej rozwija system zarządzania zlewnią, który w czasie rzeczywistym optymalizuje przepływy w sieci, tak by redukować, przepływy maksymalne i spłaszczać falę wezbraniową. Zaawansowane algorytmy predykcyjne, w czasie rzeczywistym analizują aktualne dane meteorologiczne, stany napełnień oraz przepływy w sieci. Na ich podstawie podejmowane są decyzje o czasowym zamknięciu jej poszczególnych odcinków. Dzięki systemom RetenTech wzrasta efektywność wykorzystania potencjału retencyjnego zlewni, zmniejszają się też maksymalne wartości odpływu ze zlewni cząstkowych.Spółka RetenTech dysponuje opatentowaną technologią zdalnie sterowanych urządzeń wykonawczych: zastawek, które w przeciwieństwie do standardowych rozwiązań nie wymagają przyłączenia do sieci elektroenergetycznej i mogą być instalowane w istniejącej infrastrukturze. Dzięki temu wyeliminowaliśmy konieczność pozyskania decyzji administracyjnych dla takich inwestycji. Wierzymy, że zmiana podejścia do budowy systemów retencji i stosowania urządzeń wykonawczych pozwoli naszym klientom na szybkie wdrożenia rozproszonych, skalowalnych instalacji opartych o sterowanie RTC z dowolnie dużą liczbą urządzeń wykonawczych. Proponowane przez nas rozwiązania pozwolą na upowszechnienie systemów sterowania układami kanalizacyjnymi co przełoży się na wzrost bezpieczeństwa powodziowego przy znaczącym ograniczeniu kosztów inwestycyjnych.

Produkty

RetenWELL Zastawka kanałowa

Chronione prawem patentowym urządzenie wykonawcze służące do sterowania przepływami w systemach kanalizacyjnych poprzez czasowe zamknięcie lub zdławienie przepływu. Nasza zastawka w przeciwieństwie do rozwiązań konkurencyjnych w przypadku wystąpienia awarii automatycznie wraca do zadanej pozycji neutralnej i nie wymaga zasilania z sieci elektrycznej.

RetenFLUSH Zastawka kanałowa

Chroniona patentem zastawka płucząca o konstrukcji pozwalającej na zdalne przepłukanie kolektora sanitarnego w celu usunięcia osadów z dna. Urządzenia uruchamiane zdalnie na sygnał użytkownika sieci lub automatycznie zgodnie z ustalonymi algorytmami.

RetenWEIR Ruchoma krawędź przelewowa

Chronione prawem patentowym urządzenie wykonawcze służące do płynnego regulowania krawędzi przelewowej w zależności od aktualnych potrzeb dysponenta sieci. Założenia konstrukcyjne pozwalają na realizację krawędzi w podziemnych komorach przelewowych bez konieczności zasilania z sieci elektrycznej.

RetenVIEW System monitoringu zlewni

Moduł sterujący pracą urządzeń wykonawczych linii produktowej RetenWELL, RetenFLUSH, RetenWEIR służący do informowania użytkownika o stanie ciśnienia w poszczególnych układach pneumatycznych urządzeń z możliwością zdalnej nastawy ciśnienia roboczego.

RetenNET System zarządzania zlewnią

System pozwalający użytkownikowi sieci kanalizacyjnej kontrolować w czasie rzeczywistym stan zlewni zurbanizowanej przy użyciu zamontowanych na sieci urządzeń wykonawczych oraz czujników pomiarowych i deszczomierzy. System pozwalać będzie na podejmowanie decyzji w trybie autonomicznym bądź w trybie manualnym wedle potrzeb użytkownika.

Osiągnięcia

Pierwsze miejsce za prezentację systemów RetenTech

I miejsce za prezentację systemów RetenTech na DEMO DAY #6.0 w platformie startowej Unicorn Hub w kategoriach: Smart City, Transport.

Trzecia pozycja na liście rankingowej

Uzyskanie 3 pozycji na liście rankingowej w kwalifikacjach oraz uczestnictwo w projekcie nr POPW.01.01.01-06-0004/18 pn. „Platforma Startowa Unicorn Hub”.

Współpraca strategiczna z Politechniką Częstochowską

Nawiązanie współpracy strategicznej z Politechniką Częstochowską w zakresie uruchamiania i realizowania projektów służących rozwijaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Dofinansowanie z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Pozyskanie dofinansowania z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w kwocie 992 411.04 zł. Umowa nr POPW.01.01.02-18-0099/21-00 o dofinansowanie Projektu

Pozytywna opinia eksperta

Pozytywna opinia prof. dr hab. inż. Macieja Mrowca z Politechniki Częstochowskiej na temat rozwiązań proponowanych przez startup RetenTech sp. z o.o.

Kontakt RetenTech sp. z o.o.

Adres

Eugeniusza Kwiatkowskiego 9 37-450 Stalowa Wola, Polska

Email

biuro@retentech.pl

Retentech na facebook

https://www.facebook.com/people/RetenTech/100085552284764 >

Partnerzy

Politechnika Częstochowska

We wrześniu 2021 r. RetenTech sp. z o.o. nawiązała współpracę z Politechniką Częstochowską między innymi w zakresie uruchamiania i realizowanie projektów służących rozwijaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Stalbudom

Stalbudom jako wieloletni i sprawdzony producent i dostawca specjalistycznej infrastruktury technologicznej dla branży kanalizacyjnej stanowi dla Spółki RetenTech zaplecze produkcyjne i serwisowe oferowanych urządzeń wykonawczych. Dzięki temu możemy zagwarantować najwyższą jakość oferowanych urządzeń i serwisu.

Karpin

Ceniony na rynku producent prefabrykatów betonowych gównie dla branży kanalizacyjnej, który do początku działalności naszego przedsiębiorstwa wspierał nas udostępniając zaplecze do eksperymentów i testów.

Semanticore

Firma IT, działająca na rynku od 2012 r, wyspecjalizowana w mobilnych oraz webowych aplikacjach opartych na rozwiązaniach chmurowych.

Strona Semanticore

https://semanticore.pl/"